News
LinkedIn
News
LinkedIn
Úvod » Profil firmy

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů se řídí zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění. Tímto zákonem je upravena doposud absentující právní úprava pravidel pro podávání oznámení a ochraně oznamovatelů před jakýmkoliv protiprávním jednáním, tzn. postup při whistleblowingu.

Whistleblowingem se označuje fenomén, kdy zaměstnanci či spolupracující osoby upozorní na trestné nebo podezřelé jednání, o kterém se dozvěděli jen díky svému postavení a interním informacím. Oznamovatelem neboli whistleblowerem se rozumí fyzická osoba, která učiní oznámení upozorňující na protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jakékoliv porušení předpisů v zákoně vymezených a o kterých se dozvěděl v souvislosti s prací či obdobnou činností. Anglické whistleblowing a whistleblower vzniklo ze slovního spojení „blow the whistle“, což v překladu znamená zapískat na píšťalku a přeneseně na něco upozornit.

Co by mělo oznámení obsahovat

- Podrobné vylíčení protiprávního jednání, kdy a kde jste se jednání dozvěděli, důkazy, podklady apod. Vždy posílejte pravdivé informace. Buďte co nejvíce konkrétní a podrobně popište situaci a osoby, kterých se to týká. Pokud to půjde, přiložte k oznámení přílohy.

Příjem oznámení
- Písemně prostřednictvím pošty.
- Ústně prostřednictvím emailové adresy: whistleblowing@strojpoldi.cz
- Písemně prostřednictvím pošty..
- Osobně po domluvě termínu prostřednictvím emailové adresy whistleblowing@strojpoldi.cz


Jak podat oznámení?
- Poštouf
- Osobně po domluvě termínu prostřednictvím emailové adresy


Jak podat oznámení?
- Využijte naši emailovou adresu Prostřednictvím tohoto kanálu nám můžete bezpečně posílat oznámení o protiprávním či neetickém jednání, návrhy na zlepšení, dotazy nebo jakoukoliv zpětnou vazbu. Informace zaslané přes whistleblowingový kanál jsou v naprostém bezpečí a nehrozí žádné odvetné opatření.

NEOTVÍRAT, pouze k rukám příslušné osoby
Whistleblowing

Strojírny POLDI, a. s.
Dubská 243, 
272 01 Kladno

Buďme v kontaktu
- Budeme rádi, když s námi zůstanete v kontaktu, ať už zůstanete v anonymitě nebo uvedete své jméno. Z anonymity můžete kdykoliv vystoupit. Pravděpodobně se vás zeptáme na víc informací a budeme vás také informovat o řešení vašeho oznámení. Proto si bezpečně uložte klíč k vašemu oznámení, který se zobrazí po odeslání oznámení. S tímto klíčem se můžete k oznámení kdykoli vrátit.

Oznámení je možno podat i přímo na:
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 424/16
128 10 Praha – Nové Město


Poučení
V případě podání vědomě nepravdivého oznámení se může oznamovatel dopustit přestupku nebo trestného činu. Předmětem řešení nebudou urážlivá nebo vulgární oznámení.