News
LinkedIn
News
LinkedIn
Úvod » GDPR

Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob v naší společnosti

 

Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů,

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů patří mezi naše priority. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k Vašim osobním údajům přístup a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.

Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

1.    Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů.

Správcem Vašich osobních údajů je společnost STROJÍRNY POLDI, a.s., se sídlem Dubská 243, 272 03 Kladno – Dubí, IČ: 27661440, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 11137, tel.+420 313 115 110., email GDPR@strojpoldi.cz

2.    V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?

A.   Kdy zpracováváme údaje s Vaším souhlasem?

O udělení souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 nařízení GDPR a chcete od nás dostávat marketingové nabídky.

B.   Kdy zpracováváme údaje bez Vašeho souhlasu

Bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

 1. Právní titul: Plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na vaši žádost;

Účel: realizace smluvní povinnosti na základě objednávky nebo smlouvy.

 1. Právní titul: Oprávněný zájem Správce;

Účel: přímý marketing směřovaný výhradně vůči našim zákazníkům, dodavatelům a ostatním obchodním partnerům spočívající v nabídce produktů a služeb a zasílání pozvánek na akce skrze e-mail.

 1. Právní titul: Plnění právní povinnosti vyplývající ze zákona;

Účel: poskytování součinnosti státním orgánům na základě zákona a v jeho mezích, včetně uchovávání údajů na základě zákona.

3.    Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Vaše identifikační a kontaktní údaje,
 • osobní údaje kontaktních osob ve Vaší společnosti;
 • údaje o zboží či službách, které objednáváte, příp. o zboží či službách, které nám poskytujete,
 • údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak),
 • platební údaje (např. údaj o zaplacené nebo dlužné částce, číslo účtu apod.).

4.    Z jakých zdrojů tyto informace pocházejí?

Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem pro účely popsané bodu 2 této informace jste nám poskytl/a Vy, např. v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo jste nám je sdělil/a  v průběhu naší spolupráce.

5.    Jak Vaše osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Vaše osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

6.    Kdo je příjemcem osobních údajů

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců: 

 • našim dodavatelům informačních technologií, přepravním společnostem, překladatelům, účetním společnostem;
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR atp.);

7.    Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?

Vaše údaje jsou u nás uloženy po dobu realizace našeho vzájemného smluvního vztahu a dále pak po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv našeho nebo i Vašeho souvisejícího nároku.

V případech, kde nám to ukládá závazný předpis, archivujeme dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše údaje, po předepsanou dobu.

Pro účely přímého marketingu prováděného na základě našeho oprávněného zájmu ukládáme Vaše údaje po dobu 3 let od skončení realizace našeho posledního smluvního vztahu.

8.    Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů?

Pokud jde o Vaše osobní údaje, máte následující práva:

 • Právo na přístup – můžete Správce požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme. Správce poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu – můžete Správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o Vás zpracováváme
 • Právo na výmaz - můžete Správce požádat, aby vymazal Vaše osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
  3. vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  4. Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  6. Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
 • Právo na omezení zpracování - můžete Správce požádat, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  1. Popřel/a jste přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, Správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz těchto údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
  3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody
 • Právo na přenositelnost údajů – v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zároveň se provádí automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl Správci., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob
 • Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který jste dal souhlas, kdykoliv odvolat
 • Právo vznést námitku – můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Správce
 • Právo podat stížnost – máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

9.    Je Váš souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný nebo povinný?

O udělení Vašeho souhlasu Vás požádáme, jestliže nejste naším zákazníkem ani s Vámi nemáme jiný obdobný vztah vyhovující požadavkům recitálu 47 nařízení GDPR a chcete od nás dostávat marketingové nabídky. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Udělení tohoto souhlasu není podmínkou pro získání žádného produktu nebo služby naší společnosti.

10.  Lze udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Souhlas udělený pro marketingové účely můžete odvolat kdykoliv.

11.  Jak můžete souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší Společnosti.

12.  Jak se můžete bránit proti přímému marketingu prováděném bez Vašeho souhlasu?

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti takovému zpracování Vašich osobních údajů.

13.   Jsou vaše údaje předávány do třetí země či mezinárodní organizaci?

Vaše údaje nejsou předávány do žádné třetí země ani mezinárodní organizaci.